Pluriliteracies approach for CLIL education

European Centre for Modern Languages (ECML) has worked on a pluriliteracies approach for CLIL education for several years. The approach focuses on developing disciplinary, i.e. subject specific literacies. The approach and model is developed in a project CLIL and Literacies and is especially aimed at CLIL education.

Literacy in content subjects means learning the subject specific languages and, consequently, being able to communicate that knowledge across languages.

Pluriliteracy can be defined as multiliteracy in different languages.

Pluriliteracies Approach to Teaching for Learning

Global education day for students

Students from three FIS-STEPS schools gathered to Monitoimitalo 13 youth center in Tampere for a global education day on 3rd November 2015.

The program of the day included group work on different types of global education tasks, such as designing a new peace symbol, writing a poem or a rap on peace, working on school peace agreements as well as doing other global education exercises, e.g. thinking about universal children’s rights and looking at “Where Children Sleep” project.

Below you’ll find some photos of the day!

Peace Symbol Peace Symbol 2 Peace Symbol 3 Viirinauha 2 Viirinauha 3 Viirinauha

STEPS seminar in Oulu

STEPS seminar in Oulu 12.-13.11.

Seventh annual STEPS seminar is organized in Oulu on 12.-13.11.2015.

The seminar is organized by the Culture and Education Services/Development unit,  City of Oulu and Oulu International school. Oulu received funding for the seminar from the ministry of Education and Culture. FIS-STEPS network will sponsor the seminar.

The speakers and trainers are local experts and Professor Oliver Meyer who was also in the previous STEPS seminar in Oulu (2011). The seminar also celebrates Suvikyky’s (Finnish Association of CLIL and Immersion Education) tenth anniversary. Suvikyky was founded in 2005.

Support material for international teachers now available

FIS-STEPS network conducted a survey to international English teachers in CLIL education last spring. Our purpose was to chart the need for further education and information that a international teacher starting their work at a Finnish school would find useful.

The questionnaire charted areas in which international teachers would have wished to have more information when starting their work in a Finnish school. There were 10 options to choose from. The respondents were asked to choose three to five alternatives. In addition, the respondents were asked in their own words to describe their experiences and challenges that they have faced in the Finnish school system.

We received altogether 16 answers from 13 cities and the geographical scope was very comprehensive. Clearly, the most acute need for further information and training is in assessment. Over 81 % of respondents chose assessment criteria as an area of improvement, whereas over 56 % chose assessment practices. Further information on values of basic education would also have been useful at the start, according to 62,50 % of respondents. 50 % of international teachers feel that a teacher starting in a Finnish school would need more information on three-stage support system. A significant portion, more than two fifths of respondents consider explaining Finnish school system useful for a new teacher.

Free-form answers demonstrate that international teachers consider working in a Finnish school relatively free. In Finland, a teacher has the liberty to organize their own teaching and the work is not controlled. Nevertheless, as there are no set models, more support for the work is wanted and needed.  Some international teachers’ lack of Finnish skills hampers communication with parents and colleagues. One issue that is considered a problem is favoring Finnish teachers in recruitment and the work community. Moreover, English in-service training or lack thereof is a major concern for international teachers in English-language education in Finland. There is also a need for a mentor, who could assist a starting international teacher with, for example, translating the material in staff meetings and also otherwise with adjusting to Finnish school.

You’ll find the material for international teachers below.

Introduction_international_teachers.

Student council day through the eyes of student

Once upon a time there was a lonely international school. All the surrounding Finnish schools had friends nearby and the international school felt lonely. This is why the FIS-STEPS-meeting was organized.

Starting at 10.00 sharp on the 11th of March international school’s student councils from all over Finland gathered together in Tampere to share ideas and get to know each other. The meeting was held in the old library building in Keskustori.

I admit that I had no big expectations for the meeting, so I was positively surprised when I saw the day’s programme, which was the following:

10.00-10.45 Opening ceremony and programme

Here each one of the student councils introduced themselves, telling who they were, where they come from and what kind of activities do the student council perform in their school.

11.00-11.45 Morning workshop

For this all the group divided into two; the lower grades staying to do drama exercises and us 7th-9th graders going to design the perfect student council day. Ideas were widely thrown around from discoes to mystery solving games to the international schools having a meetup.

12.00-13.00 Delicious lunch at Restaurant Valssi, in Vapriikki

NAM!!

13.00-13.45 Afternoon workshop

It the upper graders turn to throw ourselves emotionally into the drama exercises. One of the important things we went through was bullying. Via different games we went through the aspects of school life.

14.00-15.00 Ending session

Here we basically concluded what we had done and exchanged phone numbers. Having the same kind of meeting next year was a popular idea.

After this successful day we all set off in different directions with our new friends and fresh ideas for the student council in our minds. 🙂

Annika Pajari

9th grade

Student council treasurer of F.I.S.T.A. (Finnish International School of Tampere)

FIS-STEPS ICT training for CLIL teachers

FIS-STEPS network provides in-service training for CLIL teachers in using information and communication technology in classroom. The purpose of the training is to support teachers in their skills in using digital device and new learning environments in their teaching.

The FIS-STEPS ICT training was organized 8.4. in Tampere. Altogether 3 to 4 teachers from each FIS-STEPS network schools participated in the training.

The whole programme can be viewed by clicking the link: PROGRAMME.

Materials provided during the day:

Liisa Mustila’s presentation: Photos from the Web and Online Photo Editing
Matleena Laakso’s presentation: ICT and Social Media in Education – Networking and Sharing

IMG_0439
Learning about Today’s Meet – Matleena Laakso

Väitöstutkimus: Opettajien käsitykset kielestä ja oppimisesta CLIL-oppimateriaaleissa

Syyskuussa 2014 tarkastettu Eveliina Bovellanin väitöstutkimus selvitti suomalaisten alakoulujen CLIL-opettajien uskomuksia oppimisen ja kielen rooleista CLIL-opetuksessa sitä kautta, millaisia näkemyksiä opettajat ilmaisivat oppimateriaalien tuottamisesta ja käytöstä CLIL-opetuksessa. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli ottaa selville, mitä opettajien kertomukset oppimateriaalien adaptointi- eli muokkaamistarpeesta CLIL-opetusta varten paljastavat heidän kieli- ja oppimiskäsityksistään. Lisäksi selvitettiin CLIL-opettajakokemuksen vaikutusta kyseisiin käsityksiin. Vaikka CLIL-opetusta on tarjottu osana suomalaista perusopetusta jo noin 20 vuoden ajan, valmiita oppikirjoja CLIL-opetukseen on Suomessa tarjolla vain vähän, ja useimmiten opettajat suunnittelevatkin oppimateriaalinsa itsenäisesti. Tämän tutkimusjoukon muodosti 13 suomalaista alakoulun CLIL-opettajaa, jotka opettivat luokkia 3 – 6 englanniksi.

Laadullinen aineisto koostui kahdesta opettajien teemahaastattelusta, heidän oppimateriaalin laatimista koskevista päiväkirjoistaan ja heidän tuottamistaan oppimateriaaleista. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset osoittavat, että oppiminen on CLIL-opetuksessa melko opettajakeskeistä. Oppilaiden roolina on useimmiten toteuttaa opettajan heille suunnittelemia tehtäviä, joiden hyödyllisyyden oppimiselle opettaja on päättänyt. Silloin tällöin myös oppilaat suunnittelivat CLIL-oppimateriaaleja, mutta se ei ollut säännöllistä tai johdonmukaista. Nämä tulokset kaiuttavat Luukan ym. (2008) havaintoja, jotka osoittivat, että oppiminen perustuu edelleen perinteiselle ajattelutavalle, joka eristää oppimisen omaan oppimistilaansa, luokkahuoneeseen. Tieto on opettajan käsissä ja opettajan kontrolloimaa, kun taas oppilaat ovat vastuussa opetukseen osallistumisesta, mutta eivät niinkään omasta oppimisestaan. Opettajien näkemykset kielestä vaikuttavat kaksijakoisilta: suurin osa näyttäisi näkevän kielen järjestelmänä tai kokoelmana sanoja, jossa kielioppi toimii niitä järjestävänä syntaksina. Tätä korosti useiden opettajien keskittyminen sanatasolle ja pyrkimys välittää sanojen ”oikea” merkitys vieraalla kielellä. Vallitseva näkemys näyttää siis olevan, että kielen rooli on toimia maailman ”koodaamisen” välineenä. Toisten mielestä taas kielen olennaisin rooli on olla kommunikaatioväline, joka mahdollistaa sosiaalisen toiminnan ja opetettavan sisällön välittämisen oppilaille. Näille opettajille kielen rooli CLIL-opetuksessa näytti pääasiassa olevan sellaisten merkitysten ja toimintojen välittäminen, jotka ovat välttämättömiä oppilaiden kehittymisessä spesifien akateemisten tyylilajien hallinnassa.

Tässä tutkimuksessa ilmennyt merkittävä kieleen liittyvä kysymys on, onko englanninkielisen CLIL-opetuksen vieraan kielen oppimistavoite englanti lingua francana –taso vai syntyperäisen englannin kielen puhujan taso. Tutkimusopettajat viittasivat usein omaan englannin kielen taitoonsa epävarmoin ja vähättelevin ilmaisuin, mistä oli pääteltävissä, että heidän englannin kielen tavoitetasonsa CLIL-opetuksessa olisi syntyperäisen englannin puhujan taso. Syntyperäisen puhujan ihanne on perinteisesti ollut vallitseva vieraan kielen oppimisessa, mikä on ilmennyt pyrkimyksenä ”oikeaan” kieleen ja kielioppisääntöjen hallintaan. CLIL-kirjallisuudessa syntyperäisen puhujan ihanne on kuitenkin jo pitkään kyseenalaistettu ja keskiöön on asetettu metodologinen asiantuntijuus. Opettajien tunne CLIL-opetuksesta puuttuvista johdonmukaisista tavoitteista sekä CLIL-kentän moninaisuus ja sekavuus saattavat vähentää opettajien motivaatiota työskennellä CLIL-opetuksessa. Sen vuoksi olisi tärkeää kehittää erityinen CLIL-opetussuunnitelma. Sen lisäksi että se tarjoaisi opettajille ja muille CLIL-toimijoille selkeät sisällön ja kielen oppimiseen liittyvät tavoitteet, se todennäköisesti myös yhdenmukaistaisi CLIL-opetuksen käytäntöjä. Tarkkojen sisältö- ja kielitavoitteidensa avulla CLIL-opetussuunnitelma hyödyttäisi opettajia myös materiaalien laadinnassa ja käytössä. Tarvitaan yhtenäistä CLIL-opettajakoulutusta ja –täydennyskoulutusta, jotta CLIL-opettajien tietoisuus piilevistä uskomuksistaan lisääntyisi ja jotta voitaisiin tukea englanninkielisen opetuksen valtakunnallista kehittämistä.

Material from STEPS 6 seminar (28th and 29th October, 2014) in Tampere

Mikael Davies: Changing English CLIL 2014 handout_Davies

Tiina Sarisalmi: Multicultural School and the 21st Century Key Competences of Global Citizens http://www.slideshare.net/tiinsari/multicultural-school-and-21st-century-globalcompetences2014

Marja-Kaisa Pihko, Oppilaiden näkökulma kaksikieliseen opetukseen (CLIL)

Laura Helminen: PROFICOM project FISSTEPS_PROFICOM

Julie Silk: Classroom Capital: A Toolbox for Language Learners Julie Silk FISTA (http://www.scoop.it/t/comix-by-julie-silk)